henning@effata.se - Effata.se - Nya bilder

Bibliska bilder

Före Moses

Jordens skapelse
Edens trädgård
Kain och Abel
Arken byggs
Noas offer
Babels torn
Herren besöker Abraham
Abraham räddar Isak
Guds förbund med Abraham
Sodom och Gomorras förintelse
Jakob och Esau
Jakobs dröm om himlastegen
Josef drömmer om kärvar.
Josef uttyder drömmar i Egypten
Josef återser ser sina bröder
Josefs bägare i Benjamins säck
Josef prövar sina bröder
Josef förlåter sina bröder
Israels barn flyttar till Egypten
Jakob och Josef dör

Ökenvandringen

Den lille Moses i en korg
Den brinnande busken
Moses och Aron inför Farao
De tio plågorna
Blod strykes på dörrposterna
Vandringen genom Röda Havet
Manna insamlas
Vaktlar
Kora, Datan, Abiram uppslukas av jorden
Kopparormen i öknen
Moses slår på klippan
Insamling till Guds hus
Lagtavlorna krossas
Det förlovade landet
Moses ser det utlovade landet

Domare och kungar

Vandringen över havsbottnen
Jerikos murar föll
Josua och Kaleb
Gideon och de 300 männen.
En ängel besöker Gideon
Simson
Simson välter huset
Offereld på Karmel
Rut bevekar Noomi
Elisha ropade på en pojke
Samuels överlämnande åt templet
Herren ropar på Samuel
Samuel ber för Israel
Den bortrövade flickan
David och Jonatan
David blir kung
David och Goljat
Ett minne om seger
David bliver kung
Jona flyr
Bileam på åsnan
Absalom hänger fast
Elia i eldvagnen
Guds omsorg om Elia
Tempelbyggandet
Salomo blir vis och rik
Drottningen av Saba besöker templet
Josias reform
Ester i kungens palats
Den modiga drottning Ester

Daniel

Daniel och hans tre vänner
Daniels tre vänner i den brinnande ugnen
Daniel i lejongropen

Jesu födelse

Ängeln talar till Sakarias
Jesu födelse
Änglarna visar sig för markens herdar
De österländska stjärntydarna
Jesu dop
Frestelsen i öknen

Jesu undervisning

Jesus pratar med Nikodemos om natten
Ängens liljor arbetar inte
Bergspredikan
Huset på berggrunden
Jesus lär de sina hur de ska be
Lärjungarna plockar ax
Bulta påå en stängd dörr
En av tio tackade.
En bägare vatten
Den förlorade sonen kommer hem
Jesus undervisar från en båt
någon av dessa minsta som är mina
Ogräset och vetet skiljs åt
Jesus är den gode herden
Undervisar i Synagogan
Såningsmannen
De tolv sänds ut
Den barmhärtige samariern
Skatt ligger gömd i en åker
Liknelsen om de anförtrodda talenterna
De tio brudtärnorna
Ge, så skall ni få
Vingårdsarbetarnas lön
Änkans gåva
Maria har valt

Jesu gärningar

Vatten blir vin
Johannes Döparen i fängelset
Sjuk vid Betesda botas
Kvinnan vid källan
En pojke med fallandesjuka botas
Mat åt fem tusen
Låt de små barnen komma till mig!
Få bröd och fisk mättar många.
En kanaaneisk kvinnas tro
Jesus gör en liten flicka frisk
En änkas son uppväcks
Jesus på härlighetens berg
Jesus besöker en rik man
En lam man firas ner genom taket
Lasaros uppväcks
En blindfödd man botas
Vandringen på sjön
Stormen stillas
Sackaios vill se Jesus
Klagan över Jerusalem

Korsfästelsen

Jesus smörjs
Intåget i Jerusalem
Den sista måltiden
Judas förrädaren
Jesus tvättar lärjungarnas fötter
Jesu bön i Getsemane
Tillfångatagandet i Getsemane
Petrus förnekelse
Simon bär korset
Maria Magdala och Maria vid graven
Jesu uppstånelse
Thomas inför Jesus
Jesu himmefärd

Apostlarna

Den heliga Anden utgjuts
Petrus botar den lame
Petrus berätter sin erfarenhet
Petrus tar emot Conelius' tjänare
Petrus och Johannes vittnar om Jesus
Petrus predikar
Petrus räddad ur fängelset
Gamaliel försvarar apostlarna
Filippus och den etiopiske hovmannen
Filip åker till Samarien
Saulus och bländande ljussken
Silversmeden Demetrius
Avsked i Efesos
Paulus botar en sjuk man
Annanias' död
Paulus planera sin resa
Paulus firas ner i en korg
Folket vill ofra till Paul. och Barnabas
Paulus försvarstal inför Felix
Paulus försvarar sig inför Festus
Fångvaktaren bönfaller Paulus och Silas
Paulus predikar i Aten
Hedniska böcker bränns i Efesus.
Stolt över Kristi kors.
Stefanus vittnar om Jesus
De tjänare Gud vill ha
Paulus inför Agrippa
lade ner gåvorne vid apostlarnas fötter
Där undervisas i lagen
Petrus befrias ur fängelset
Paulus arresteras
Paulus skakade av sig ormen
Paulus i skeppsbrott

Ändens tid

Världens ljus, i ett stormig hav.
Tecken i solen och månen och stjärnorna
Jesus bultar på dörren
Skyddsängel
Frukten
Att gå till kyrkan
Att lära sig be
Människosonens ankomst
På den nya jorden